Олександр ЦИЛЮРИКдоктор с.-г. наук

ДУ Інститут сільського господарства степової зони НААН України

При визначенні системи чи способу обробітку ґрунту під кукурудзу необхідно враховувати тип ґрунту, погодно-кліматичні умови, рельєф місцевості, попередники та ступінь забур’яненості поля. Окрім цього, кукурудза, як відомо, має розвинену кореневу систему, що розвивається рівномірно у всіх напрямках і локалізується в основному у шарі ґрунту 30–60 см, тому потребує за можливості глибокого обробітку ґрунту.

 

В Степу і в районах нестійкого та недостатнього зволоження Лісостепу головним завданням основного обробітку є створення умов для максимального накопичення і збереження вологи в ґрунті та знищення бур’янів. У цих зонах кукурудзу на зерно розміщують насамперед після озимих по чистих і зайнятих парах, зернобобових, а також після просапних культур. Строки і технологія обробітку ґрунту визначається також часом збирання попередника.

 

У різних ґрунтово-кліматичних зонах України під кукурудзу застосовують осінній диференційований обробіток ґрунту, тобто полицевий (оранка) та безполицевий (чизельний, плоскорізний, комбінований) способи обробітку. Під кукурудзу не слід проводити весняний обробіток ґрунту, адже це явище призводить до зневоднення орного шару, погіршення агрофізичного стану, особливо в степовій зоні, що в результаті провокує суттєву втрату зерна.

 

Система основного обробітку під кукурудзу після культур суцільної сівби (пшениця озима, ячмінь, горох) на рівнині включає лущення стерні та зяблеву оранку. Лущення сприяє очищенню поля від бур’янів і ефективній боротьбі зі шкідниками. Його проводять вслід за збиранням попередника дисковими лущильниками ЛДГ-10, ЛДГ-15 на глибину 8–10 см, а краще важкими тандемними двослідними дисковими боронами (БДВ-7, БДП-6,3, БГР-4,2 «Солоха», AREST L/AREST TXL, MARS TWIX HB, CUT XXL, CROSS H5,0, Challenger 1435 та ін.) на глибину 14–16 см. Проти багаторічних коренепаросткових бур’янів (осот, молочай, берізка польова та ін.) застосовують два лущення. Друге лущення проводять у період масової появи розеток бур’янів на глибину 10–14 см плоскорізними (КПШ-5, ОПТ-3–5) чи протиерозійними культиваторами (КПЕ-6Н), або комбінованими знаряддями (КР-4,5, АКШ-5,6 «Резидент», КШН-5,6). Друге лущення ґрунту може бути також основним його обробітком при вирощуванні кукурудзи за технологією мілкого розпушування з метою економії пального та коштів.

 

Зяблевий обробіток краще проводити у вересні-на початку жовтня на глибину 25–27 см полицевими плугами різних модифікацій ПО-3–35, IBIS Plus, UNIA VARIO PLUS, можна також використовувати напівплуги-чизелі PLOW, KRET L, Cultiplow Gold.

 

На сірих лісових ґрунтах Лісостепу, а також на дерново-підзолистих ґрунтах Полісся глибина оранки не повинна перевищувати глибини гумусного горизонту. Тут полицеву оранку здійснюють на глибину 20–22 см.

 

При вирощуванні кукурудзи після грубостеблових культур та в повторних посівах перед проведенням полицевої оранки подрібнюють стеблові і кореневі рештки важкими дисковими боронами БДП-6,3, БГР-4,2 «Солоха», AREST L/AREST TXL у двох напрямках, а полицеву оранку проводять на глибину 27–30 см ярусними плугами ПНЯ-4–42. При наявності оборотних плугів ПОН-5–40, «Варі-Діамант-160» її можна здійснювати без попереднього дискового обробітку поля, але за умови ретельного подрібнення рослинних решток попередника на поверхні поля.

 

В системі ґрунтозахисного землеробства перевагу має чизельний обробіток, який виконується фронтальними плугами різних модифікацій (ПЧ-2,5, ПЧ-4,5, ПЧ-6, ПЧ-10.01, АЧП-3, ПКЧ-(4+1)-50М, Chip, STF-5–250 та ін) або чизельними культиваторами Conser Till Plow, Horsch Tiger MT, Cultiplow Gold у режимі недорізування скиби по ширині захвату знаряддя. Чизелювання завдяки строкатості нанорельєфу, наявності рослинних решток і стрічковому розущільненню ґрунту упереджує розвиток ерозії, забезпечує додаткове накопичення 190–230 м3/га продуктивної вологи, на якісно новому рівні вирішує проблему підвищення ефективності органічних і мінеральних добрив. Універсальність, висока мобільність і широкозахватність чизельних знарядь забезпечують економію часу, палива (5–7 л/га) і коштів (20–32%).

 

Мілкий безполицевий і нульовий обробітки ґрунту під кукурудзу з використанням різнотипових знарядь і сівалок прямої сівби (Great Plains, Kinze, Massey Ferguson) краще застосовувати в умовах Степу і Лісостепу на родючих середньо- і важкосуглинкових чорноземах із високим (понад 40%) вмістом водотривких агрегатів. До його основних переваг належать висока протиерозійна ефективність і низькі витрати пального та праці, до недоліків — значна залежність від хімікатів і цін на засоби виробництва. Ефективність технологій мінімального обробітку ґрунту зростає при застосуванні інтегрованої системи захисту посівів від бур’янів, шкідників та хвороб, яка передбачає поєднання агротехнічних заходів із внесенням пестицидів.

 

Таким чином, під кукурудзу на рівнинних землях краще проводити полицеву оранку оборотними плугами на 25–27 см, а в системі ґрунтозахисного землеробства — чизельний обробіток на цю ж глибину, який забезпечує упередження ерозійних процесів, додаткове накопичення продуктивної вологи, підвищує ефективність органічних та мінеральних добрив.

http://agro-business.com.ua/